• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA
Zákaz návštev od 22.09.2020 až do odvolania

Záujmová činnosť


Záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Východiskom záujmovej činnosti sú identifikované potreby užívateľov služieb so zameraním na ich sebarozvoj, zmysluplné trávenie voľného času, znižovanie rizikových faktorov výskytusociálno-patologických javov a pod.

Ciele, prostriedky, formy záujmovej činnosti

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS plnohodnotné prežívanie ich voľného času, zabezpečenie kultúrnych, športových a sociálnych potrieb, rozvoj ich možností a záujmov. Prostriedky – činnosti: hra, šport, cestovanie, vychádzka, zábava, súťaže, sociálne činnosti, interakcie s druhými ľuďmi, umelecké činnosti aktívne resp. pasívne formy – skupinové, individuálne.

Stanovenie programu záujmovej činnosti

Celoročný plán záujmovej činnosti sa vypracováva začiatkom kalendárne roka. Vychádzame z požiadaviek a potrieb prijímateľov, pričom prijímatelia sú aktívny účastníci tvory týchto  plánov.  V priebehu roka sa tieto plány prehodnocujú a upravujú podľa aktuálnych  ponúk aktivít kultúrnych podujatí, ktoré zabezpečujú iné  subjekty.

Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych vlastností obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Slobodný pohyb všetkých prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení  je neobmedzený, brána nášho zariadenia je otvorená počas celého dňa.

Prehľad našich aktivít