• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Femina

Výška úhrad za poskytované sociálne služby

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo:

  • zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK