• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Stravovanie


Prijímateľom umiestneným v DSS FEMINA Veľký Blh je poskytované celodenné stravovanie v zmysle platných predpisov, v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav v rozsahu :

    • raňajky,

    • desiata,

    • obed,

    • olovrant

    • večera pri racionálnej strave 

    • pri diabetickej strave je zvýšená stravná jednotka o druhú večeru.

Jedálny lístok je zostavovaný a  prispôsobovaný požiadavkám a diétam našich obyvateľov. Všetky podávané jedlá sú pripravované z kvalitných surovín. Dbáme na pestrosť a zloženie stravy, pretože výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre pohodu, zdravie a vitálnosť obyvateľov.

Pre mobilných prijímateľov sociálnej služby je strava podávaná v jedálňach zariadenia, pre imobilných na izbách. Ak to zdravotný stav obyvateľa vyžaduje, stravu podávame v upravenej forme (krájaná na kocky, mletá, mixovaná), v prípade potreby opatrovateľky obyvateľom pomáhajú pri podávaní stravy resp. ich kŕmia.

Stravovanie považujeme za dôležitú súčasť kultúry, preto kladieme dôraz na kultúru stravovania, prostredie jedálne, potrebnú pohodu a kľud so snahou rešpektovať individuálne nároky našich obyvateľov. Stravovacie služby spĺňajú hygienické požiadavky na priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a prevádzku.

Podľa predpísaných diét poskytujeme dva druhy stravy: racionálnu a diabetickú.

Stravovací úsek zabezpečuje :

– nákup potravín, bežné a hygienické skladovanie potravín

– vypracovanie časového a vecného harmonogramu spotreby v nadväznosti na skladbu jedál podľa jedálneho lístka a spotrebných noriem

– komplexnú prípravu jedál

– výdaj stravy pre prijímateľov sociálnej služby, pre zamestnancov zariadenia a pre verejnosť

– dodržiavanie základných hygienických princípov od príjmu surovín až po výdaj pokrmov v súlade s plánom HACCP

– dodržiavanie hygieny a čistoty všetkých priestorov stravovacej prevádzky (sklady, kuchyňa, jedáleň) dodržiavanie predpisov BOZP a PO


Úhrady za stravovanie :

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.